Επιλογή Σελίδας

Ανακεφαλαίωση ISO 17712: 2013

Η σημερινή προσθήκη του διεθνούς προτύπου ISO 17712: 2013 δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2013. Ο σκοπός του είναι να δοκιμάσει και να ταξινομήσει τις κλασσικές σφραγίδες ασφαλείας που είναι αποδεκτές για τη διασφάλιση των μεταφορών στο διεθνές εμπόριο με χρήση εμπορευματοκιβωτίων.

Η πιστοποίηση ISO 17712:2013 αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα πρότυπα:
(2010: ISO/PAS 17712:2010.)
(2006: ISO/PAS 17712:2006.)
(2003: ISO/PAS 17712:2003.)

Οι σφραγίδες που έχουν πιστοποιηθεί ως «υψηλής ασφαλείας» ISO 17712: 2013 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την διασφάλιση των μεταφορών που πραγματοποιούνται με τραίνα, οχήματα και ρυμουλκούμενα οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Λίστα των πιστοποιημένων σφραγίδων μας:

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση της σφραγίδας ασφαλείας δεν έχει καμία αξία εάν δεν συνοδεύεται και με το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή: με τον τρόπο αυτό, η προστασία είναι πλήρης και για τον τελικό χρήστη.Οι δοκιμές συμπεριλαμβανομένων των φυσικών δοκιμών πραγματοποιούνται από ΠΙΣΤΟΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ISO 17025.

Η πιστοποίηση χορηγείται μόνον αν οι σφραγίδες ασφαλείας ξεπεράσουν μια σειρά δοκιμών.
Αυτό το εργαστήριο δοκιμών πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο εξοπλισμό δοκιμών για παράδειγμα την δοκιμή εφελκυσμού, την δοκιμή της διάτμησης, την δοκιμή της κάμψης και την δοκιμή κρούσης.

Ρήτρα 6:

Η δεύτερη δοκιμή πραγματοποιείται με ευθύνη και διαχείριση του κατασκευαστή και πιστοποιηται από έναν φορέα πιστοποίησης όπως η SGS. Η δοκιμή επικεντρώνεται στην ικανότητα της σφραγίδας ασφαλείας στην εξασφάλιση του απαραβίαστου «ρήτρα 6». Η έκθεση της δοκιμής αυτής μπορεί να παρουσιαστεί  με γραπτό ή ηχητικό μέσο.

Επιπλέον, ο κατασκευαστής πρέπει να πληροί μια σειρά από πρακτικές που σχετίζονται με την ασφάλεια και οι οποίες περιγράφονται στο ISO 17712:2013 «Παράγραφος A» του 2013 και θα πρέπει να εποπτεύονται από έναν φορέα πιστοποίησης όπως η SGS η οποία με τη σειρά της θα εκδώσει μια δήλωση συμμόρφωσης. (ISO 9001 ως κατασκευαστής)

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ  ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ώστε να αποφευχθεί κάθε νομικό πρόβλημα που σχετίζεται με τη χρήση μιας σφραγίδας ασφαλείας με ISO 17712 -2013:

α) Πιστοποιητικό ISO 17712 2013 (αφορά την σφραγίδα)

β) Δήλωση του οργανισμού πιστοποίησης (π.χ. SGS) ότι πέρασε τις εσωτερικές δοκιμές ρήτρα 6 ISO 17712: 2013

γ) Πιστοποιητικό ISO 9001 για τον κατασκευαστή της σφραγίδας ασφαλείας

Εάν δεν διαθέτουν όλα αυτά τα πιστοποιητικά, διατρέχουν σοβαρό νομικό κίνδυνο.

   [cml_media_alt id='4379']Certificato ISO 17712-2013[/cml_media_alt]    [cml_media_alt id='4383']Certificato Clausola 6 inserita in ISO 17712-2013[/cml_media_alt]    [cml_media_alt id='4378']certificato iso 9001[/cml_media_alt]
Πιστοποιητικό
ISO 17712-2013
Πιστοποιητικό Ρήτρας 6
συνδεδεμένη με το
ISO 17712-2013
Πιστοποιητικό
ISO 9001

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την γκάμα των σφραγίδων υψηλής ασφάλειας και την πιστοποίησή τους επικοινωνήστε με το: info@leghorngroup.gr

 

» ΠΙΝΑΚΑΣ των σφραγίδων μας ασφαλείας ISO 17712: 2013