Επιλογή Σελίδας

οι-κανονες-ασφαλειας-για-πλοια-και-λιμανιαΣτον κόσμο των θαλάσσιων μεταφορών υπάρχει μια τεράστια ποικιλία ανθρώπων που εμπλέκονται με διάφορους τρόπους σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας εφοδιαστικής και ακριβώς αυτή η τεράστια ποικιλία καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη πράξεων τρομοκρατίας. Λόγω αυτών των ειδικών συνθηκών απαιτείται η δημιουργία κανόνων. Επομένως, οι μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια εμπλέκονται στις κύριες πρωτοβουλίες της διεθνούς ασφάλειας και, δεδομένης της αναγνωρισμένα σημαντική της θέσης, φαίνεται να είναι ο πραγματικός πρωταγωνιστής ορισμένων σημαντικών πρωτοβουλιών.

Ο πρώτος που ενδιαφέρθηκε για πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να σταματήσουν την τρομοκρατία ήταν η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία ενεργοποίησε σημαντικό αριθμό πρωτοβουλιών σχετικά με την ασφάλεια της θαλάσσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων, των πλοίων, των εμπορευμάτων και ιδίως εμπορευματοκιβωτίων, υιοθετώντας ειδικούς κανόνες ασφαλείας για τα τελευταία μέσω νομοθετικών πράξεων και προαιρετικών προγραμμάτων συνεργασίας.

Η αμερικανική τελωνειακή διοίκηση έχει επίσης προχωρήσει με τους ίδιους στόχους, αρχίζοντας από το λεγόμενο C-TRAP ( Custom’s Trade Partnership Against Terrorism http://www.cbp.gov/xp/cgov/home.xml ). Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που περιλαμβάνει τελωνειακούς και ναυτιλιακούς φορείς με στόχο την ενεργοποίηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ασφάλεια στη θαλάσσια κυκλοφορία εμπορευμάτων. Αυτή η πρώτη πρωτοβουλία προκάλεσε προτρεπτικούς τρόπους για την είσοδο των εμπορευμάτων στις ΗΠΑ. Διευκόλυνση της πληρωμής δασμών και διευκολύνσεις στις επιθεωρήσεις.

Σε ένα περισσότερο θεσμικό επίπεδο, η CSI ( Containers Security Iniziative http://www.cbp.gov/) με στόχο τον καθορισμό κοινών μεθόδων για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την επιθεώρηση των εμπορευματοκιβωτίων, οι εκπρόσωποι των τελωνειακών αρχών των ΗΠΑ διαπραγματεύθηκαν με πολλές κυβερνήσειςάλλων χωρών για συμφωνίες που
αφορούν την υιοθέτηση προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με την υποστήριξη των τελωνειακών υπαλλήλων των ΗΠΑ στα εθνικά τελωνεία και την έγκριση σχεδίων ασφάλειας σε λιμένες όπου η αξία της κυκλοφορίας ανέρχεται σε σημαντικά επίπεδα όσον αφορά ΗνωμένεςΠολιτείεςτης Αμερικής. Στο πλαίσιο της CSI, τα αμερικανικά τελωνεία έχουν επίσης εφαρμόσει μια πρωτοβουλία που ονομάζεται : “ 24 Hour Advanced Vessel Manifest Rule ”, με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλα τα έγγραφα φόρτωσης εμπορευμάτων που προορίζονται για λιμένες των ΗΠΑ αποκτώνται από τις Αρχές των ΗΠΑ 24 ώρες πριν τα ίδια εμπορεύματα αποσταλλούν σε πλοία που αναχωρούν από όλα τα ξένα αεροδρόμια. (http://www.csiinstitute.com/AsktheExperts/faq1.htm)

IMO – International Maritime Organization – είναι η εξειδικευμένη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια και την ασφάλεια των αποστολών και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλούν τα πλοία.

Ο IMO, έχει θεσπίσει μέτρα ασφαλείας για την προστασία του παγκόσμιου εμπορίου από απειλές που προέρχονται από επιθέσεις
με στόχο την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών όσον αφορά τη χάραξη και τη λήψη πρακτικών και αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη και την καταστολή των παράνομων πράξεων κατά των θαλάσσιων μεταφορών που θέτουν σε κίνδυνο την προστασία και την ασφάλεια των προσώπων και των αγαθών.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2002, ο ΙΜΟ υιοθέτησε έναν διεθνή κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων (Κώδικας ISPS- International Ship and Port Facility Security)

Ο Κώδικας ISPS ισχύει για τα πλοία που χρησιμοποιούνται για διεθνή δρομολόγια και συγκεκριμένα για τα επιβατηγά πλοία, τα φορτηγά πλοία, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων μεγάλης ταχύτητας 500 GT και άνω. σε παράκτιες κινητές πλατφόρμες γεώτρησης και σε λιμενικές εγκαταστάσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε πλοία που προορίζονται για διεθνή ταξίδια. Οι στόχοι του κώδικα είναι:

Η δημιουργία ενός διεθνούς πλαισίου συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, τοπικών  διοικήσεων και ναυτιλιακών φορέων με στόχο τον εντοπισμό απειλών κατά της ασφάλειας  και τη λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων τόσο για τα πλοία όσο και για τους λιμένες
Ο καθορισμός των αντίστοιχων ρόλων και η κατανομή των επακόλουθων αρμοδιοτήτων που  μοιράζονται μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που εμπλέκονται στα εθνικά και διεθνή  προγράμματα θαλάσσιας ασφάλειας
Η εφαρμογή μιας ταχείας και αποτελεσματικής συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών  σχετικά με θέματα ασφαλείας.
Η υιοθέτηση μεθόδων αξιολόγησης της ασφάλειας (αξιολόγηση ασφαλείας), προκειμένου να  υπάρξουν σχέδια και διαδικασίες για να αντιδράσουν στις αλλαγές στα επίπεδα ασφαλείας  (επίπεδο ασφάλειας) και να διασφαλιστούν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ανάλογα με τα  γεγονότα.
Η συλλογή, η αξιολόγηση των πληροφοριών σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας και η  ανταλλαγή των πληροφοριών που συλλέγονται.
Η διατήρηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας για πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις.
Απαγόρευση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πλοία, λιμενικές εγκαταστάσεις και σε

άλλες απαγορευμένες περιοχές.

Η απαγόρευση εισαγωγής μη εξουσιοδοτημένων όπλων, εμπρηστικών συσκευών ή  εκρηκτικών σε πλοία ή λιμενικές εγκαταστάσεις.
Η παροχή μέσων συναγερμού που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περίπτωση απειλών ή  συμβάντων ασφαλείας.
Η υποχρέωση κατάρτισης εκπαίδευσης και ασκήσεων για την εξοικείωση με τα σχέδια και  τις διαδικασίες ασφάλειας.

Ο υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου είναι ο Ship Security Officer o οποίος πρέπει, για παράδειγμα, να εμποδίσει την εισαγωγή όπλων επί του πλοίου ή επικίνδυνων ουσιών ή συσκευών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά ανθρώπων, πλοίων ή λιμένων. Μέτρα για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο πλοίο, ακόμη και με τη χρήση κατάλληλων σφραγίδων ασφαλείας, όπως είναι οι μεταλλικές και οι πλαστικές σφραγίδες ασφαλείαςκαι οι αριθμημένεςετικέτεςασφαλείας.

 

 

 

 

 

Οι κανόνες του κώδικα ISPS, οι οποίοι επεκτείνονται στις λιμενικές εγκαταστάσεις στη επαφή λιμενικών πλοίων, απαιτούν επίσης να εφαρμόζονται μέτρα ασφαλείας στις λιμενικές εγκαταστάσεις, έστω και αν αυτό συνεπάγεται την ελάχιστη παρεμβολή ή καθυστέρηση για τους επιβάτες, τα πλοία και το προσωπικό το σκάφος και τους επισκέπτες, καθώς και αγαθά και υπηρεσίες. Πρώτα από όλα, η αξιολόγηση ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης(Port Security Assestment ) αποτελεί πρωταρχική και ουσιώδη πτυχή στη διαδικασία κατάρτισης του σχεδίου ασφαλείας.

 

 

Η ευθύνη για το σχέδιο ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης ανήκει σε ένα άτομο( Port Security Agent ) που πρέπει να επιβλέπει όλα τα μέτρα ασφαλείας, όπως: Τακτικές επιθεωρήσεις των φορτίων και όλων των εγκαταστάσεων εντός της περιοχής του λιμένα Ελέγχει για να βεβαιωθεί ότι η καταχώριση ενός φορτίου αντιστοιχεί στην περιγραφή των εγγράφων. Αναζήτηση οχημάτων Επαλήθευση των σφραγίδων ασφαλείας και όλων των άλλων μεθόδων εγγύησης για την αποτροπή παραβίασης.

Ο ISO έλαβε επίσης υπόψη την κωδικοποίηση των σφραγίδων ασφαλείας για τα εμπορευματοκιβώτια. Οι σφραγίδες πρέπει να είναι τοποθετημένες στο σημείο προέλευσης του φορτίου και πρέπει να είναι τύπου υψηλής ασφαλείας σύμφωνα με τούς κανονισμούς ISO (ISO 17712: 2013. (Freight Containers-MechanicalSeals),

Σφραγίδες Υψηλής Ασφαλείας ISO 17712:2013

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ: Μέχρι τώρα, η χρήση μιας ηλεκτρονικής σφραγίδας πάντα ήταν σε συνάρτηση με το κόστος της, το οποίο είναι υψηλότερο από μια κοινή μηχανική σφραγίδα. Οι ειδικοί του ISO TC 104 εδώ και πολλά χρόνια έχουν δεσμευτεί να αναπτύξουν ένα διεθνές πρότυπο και ταυτόχρονα η βιομηχανία ηλεκτρονικών προϊόντων προτείνει πολύ εξελιγμένες και δαπανηρές λύσεις. Οι εφοπλιστές και οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων που χρηματοδοτούν μία τέτοια πληροφορία δεν ανησυχούν πολύ για αυτές τις πρωτοβουλίες, διότι είναι η ικανότητά τους να αποφασίζουν αν ένα προϊόν είναι πραγματικά εύχρηστο και αν στον υπολογισμό του κόστους / οφέλους προσφέρει προστιθέμενη αξία.

Όλα αλλάζουν όταν η συζήτηση μετακινείται στο θέμα της ασφάλειας. Στη συνέχεια, μια λύση ελέγχου μέσω μιας ηλεκτρονικής σφραγίδας γίνεται μια πραγματικότητα από την οποία κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Στην πράξη, μετατρέπεται σε ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.